Koji su rokovi za uvođenje e-fakture i kako funkcioniše sistem elektronskih faktura?

čovek koji gleda u kalendar i brine o rokovi za e-fakture

Od 1. Januara 2023, na snagu stupa obaveza izdavanja in uvanja elektronskih faktura u tranzakcijama između PDV preduzeća v privatnem sktoru.

Rok za uvođenje e fakture je došao, ovo je novi (državni) Sistem elektronskih faktura, putem kojeg će se slati i primati e fakture, poslovni subjekti mu mogu pristupiti direktno ili putem informacionog posrednika.

Brzi pregled rokova za uvođenje e-fakture

Prema trenutno važećem zakonu o elektronskom fakturisanju, i javni sektor i cela privreda su u obavezi da koriste elektronske fakture u svakodnevnim aktivnostima. E-fakture će se ipak uvoditi postepeno.

Obaveza za subjekte iz privatnog sektora Rok primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. maj 2022.
Primanje i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata iz javnog i privatnog sektora) 1. jul. 2022.
Izdavanje elektronskih faktura subjektima privatnog sektora. 1. januar 2023.
Registracija PDV kalkulacija, osim za transakcije u kojima je jedna od stranaka subjekt javnog sektora. 1. januar 2023.
Obaveza za subjekte iz javnog sektora Rok primene
Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora 1. maj 2022.
Primanje i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane javnog i privatnog sektora) 1. maj 2022.
Registrovanje PDV obračuna 1. maj 2022.
Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora 1. jul 2022.

Koji rokovi za e-fakture važe za privatne firme u sistemu PDV-a

Računovodstveni akt koji se odnosi na obavezno elektronsko fakturisanje od 2022. godine doveo je do određenih novina kada je u pitanju obavezno izdavanje elektronskih računa za PDV obveznike.

Poslovni subjekti će moći da pristupe novom Sistemu elektronskih faktura direktno ili putem informacionih posrednika. Obaveza izdavanja i čuvanja elektronskih faktura za razmene među obveznicima PDV-a će se primenjivati od 1. januara 2023. Pored subjekata koji su obveznici PDV-a, drugi poslovni subjekti iz privatnog sektora će moći dobrovoljno da pristupe Sistemu elektronskih fakutra.

A koji rokovi se odnose na paušalce?

Preduzeća iz privatnog sektora koja nisu obveznici PDV-a, paušalci na primer, ne moraju automatski da se registurju na Sistem elektronskih faktura. Osim paušalaca koji vrše poslovanje sa javnim sektorom, oni moraju da se registruju u Sistem elektronskih faktura. Znači da, iako nisu obveznici PDV-a, pa zato i ne čine dio javnog sektora, paušalci moraju da se registruju na SEF kao dobrovoljni korisnici ukoliko žele da naplaćuju za usluge i robu javnom sektoru. Ukoliko se ne registruju u Sistem elektronskih faktura, subjekti javnog sektora neće moći da izmire svoje obaveze. Tako da za njih navedeni rokovi ne važe, ukoliko se dobrovoljno ne prijave na SEF. Ako se dobrovoljno, ipak prijave, na njih se primenjuju sva pravila kao i na ostale PDV obveznike.

Na koga se rok za elektronske fakture ne odnosi?

Izdavanje elektronskih faktura neće biti obavezno za fakutre koje se odnose na:

 • Maloprodaju i primljene avanse za promet na malo

 • Ugovorne obaveze prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma

 • Naoružanje i vojnu opremu;

Sistem elektronskih faktura i standard elektronskog fakturisanja

Za izdavanje, slanje, prijem i čuvanje e-faktura koristi se Sistem elektronskih faktura. Sistem e-faktura definisan je kao informatičko-tehnološko rešenje preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje e-faktura, a kojima upravlja centralni informacioni posrednik. Izdavanje i prijem e-faktura vrši se u skladu sa srpskim standardima elektronskog fakturisanja (standard koji je donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Srbiji), a koji je opet u najvećoj meri usklađen sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja.

Koji su obavezni elementi e-fakture?

Zakonom o PDV-u su propisani elementi koje e-faktura mora da sadrži: matični broj primaoca i izdavaoca, podatke o računima, instrukcije za plaćanje itd. Pravilnik o elementima elektronske fakture, obliku i načinu dostave dokumentacije kroz Sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u Sistemu elektronskih faktura i način primene standarda elektrnskog faktrurisanja, je takođe uspostavljen. On navodi da su osnovni elementi e-fakture su:

 • Ime preduzeća ili skraćeno ime, tj. naziv, adresa, PIB i matični broj izdavaoca e-fakture

 • Poslovni račun izdavaoca e-fakture

 • Poslovno ime ili skraćeno poslovno ime, tj. naziv, adresa, PIB i matični broj primaoca e-fakture

 • Poslovni račun primaoca elektronske fakture

 • Redni broj, datum i mesto izdavanja elektronske fakture

 • Datum isporuke robe odnosno pružanja usluga ili avansne uplate

 • Iznos avansnih plaćanja, ukoliko postoje

 • Instrukcije za plaćanje

 • Podatke o vrsti i količini isporučene robe ili vrsti i obimu izvršenih usluga

 • Iznos osnovice za PDV

 • Poreska stopa PDV-a

 • Iznos PDV-a koji je obračunat na osnovicu;

 • Ukupan iznos e-fakture;

 • Napomena o odredbi zakona kojim se uređuje PDV na osnovu koje nije obračunat PDV

Rok je 1.1.2023., nemojte da čekate.

Isprobajte naš demo program još danas, ili pročitajte više o našem rešenju za e-fakturisanje na vebu.

Često postavljana pitanja

 1. Kada govorimo o privatnom sektoru, da li je on u obavezi da čuva e-fakture ili je dovoljno da se one nalaze i čuvaju u SEF-u ?
 2. Ne, SEF je dovoljan. E-fakture privatnog sektora se čuvaju u SEF-u i ne moraju se čuvati nigde drugo posebno.

 3. Ako pripadam privatnom sektoru, koji je rok za slenje e-faktura?
 4. Od 1. januara 2023. godine, slanje e-faktura je obavezno.

 5. Ako nisam PDV obveznik, moram li da šaljem e-fakture od 1. januara 2023?
 6. Slanje e-fakture nije neophodno ukoliko preduzeće nije PDV obveznik. Ako se dobrovoljno registruje na SEF portalu, onda za njega veže sva pravila kao i za PDV obveznike.

Za sve informacije o tehničkim detaljima, situacijama i opštim pojedinostima u vezi e-faktura pregledajte listu često postavljenih pitanja i odgovora.

Šta se događa u drugim zemljama u Evropi?