O nama

Vaš globalni partner za sva potrebno za elektronsko fakturisanje i bezbrižno poštovanje propisa

E-Invoices Online je ponuđač rješenja za elektronsko fakturisanje koje je dizajnirano da olakša i unaprijedi proces fakturisanja za preduzeća svih veličina.

Nema univerzalnog pristupa fakturisanju jer svako preduzeće ima vrlo specifične procese. Naša rješenja održavaju tu razliku i mijenjaju način na koji se vrši elektronsko fakturisanje, uvodeći inovativne usluge koje su prilagođene tim specifičnim potrebama. 

Naša posvećenost klijentima

Posvećeni smo dostavljanju moćnog i intuitivnog servisa koji efikasno rješava potrebe fakturisanja naših klijenata, omogućavajući im efikasno upravljanje fakturama i fokusiranje na svoj osnovni biznis.

Saradnjom sa TailoredSaas i korišćenjem platforme DDD.Solutions omogućavamo moćnu infrastrukturu, što znači da je svako SaaS rješenje koje razvijamo pouzdano i lako skalabilno i prilagodljivo potrebama korisnika.

Naša misija

Omogućavanje preduzećima da se fokusiraju na ono što rade najbolje, donoseći im fakturisanje koje je jednostavno, bez problema, lako dostupno i prilagođeno njihovim potrebama.

Naš razvoj

Idući u korak s masovnom upotrebom elektronskog fakturisanja širom sveta i sve većom modernizacijom i digitalizacijom poslovnih operacija i transakcija, odlučili smo da pomognemo preduzećima da se prilagode ovim promjenama i iskoriste ekonomske prednosti elektronskog fakturisanja, a istovremeno da prevaziđu specifične izazove sa kojima se mnoga preduzeća susreću pri fakturisanju. Željeli smo da popunimo praznine na tržištu i pružimo rješenja koja su preduzećima nedostajala.

Kroz godine istraživanja i razvoja, sada smo proširili naš katalog da uključuje niz rješenja koja mogu zadovoljiti potrebe bilo kog preduzeća.

Web e-fakturisanje u klaudu

S postepenom implementacijom elektronskog fakturisanja širom sveta, preduzeća su zahtijevala profesionalne programe za elektronsko fakturisanje. Ti programi morali su da budu brzo podešeni, intuitivni za korišćenje i bez problema povezani sa njihovim postojećim softverom.

Razvili smo moćno web rješenje za elektronsko fakturisanje kako bismo omogućili preduzećima da iskoriste prednosti elektronskog fakturisanja. Naše SaaS (Software as a Service) rješenje je bazirano na klaudu kako bi obuhvatilo cijeli spektar aktivnosti elektronskog fakturisanja i kako bi bilo dostupno bilo gde. Od kreiranja faktura, preoblikovanja u XML format, slanja ili primanja i na kraju arhiviranja, centralizovali smo sve ove procese elektronskog fakturisanja u jedno rješenje.

Integracija


Da bi se što brže i sa što manje truda mogla uspostaviti veza putem ERP-a za vlasnike softvera, preuredili smo naš proces integracije tako da naše kompletno rješenje za elektronsko fakturisanje može biti potpuno integrisano za samo nekoliko dana.

Ova integracija će biti od koristi i za preduzeće, sa elektronskim fakturisanjem bez problema unutar njihovog okvira, a i njihovom ponuđaču softvera, koji može brzo integrisati naše rješenje za samo nekoliko dana umjesto da ga razvija od nule.

upgrade software(transformers) Transformacija

Za vlasnike softvera koji žele da unaprijede svoj softver mogućnošću elektronskog fakturisanja, ali da i dalje upravljaju kompletnim korisničkim iskustvom, razvili smo "Transformaciju". Ovo rješenje im omogućava da implementiraju samo komponentu koja pretvara podatke faktura u elektronsku fakturu skrivenu iza njihovog korisničkog interfejsa, a da pritom i dalje održavaju potpunu kontrolu nad iskustvom korisnika i preskoče dug ciklus razvoja.

Prilagođeno fakturisanje za razvojne programere

Neki razvojni programeri su željeli da uspostave vlastita rješenja za elektronsko fakturisanje kako bi ih potpuno prilagodili svojim specifičnim zahtjevima. U ovakvim slučajevima uspjeli smo značajno da smanjimo vrijeme razvoja tako što smo im ponudili spremne API-je koji se koriste u blokovima. Ovi API-ji im omogućavaju da lako izgrade svoje prilagođeno rješenje u kratkom vremenu.

Veza sa ERP-om

Da bi dalje unaprijedili svoje operacije, mnoga preduzeća su željela da potpuno integrišu naše rješenje elektronskog fakturisanja u svoj postojeći softver za lakši/automatizovani uvoz i izvoz faktura. Razvili smo set API-ja za uspostavljanje veza između našeg rješenja i postojećeg softvera koji koristi preduzeće (kao što su ERP-ovi, CRM-ovi) i na taj način automatizovali veliki dio procesa fakturisanja.

Veza putem ERP-a bez ikakvih promjena u kodu

Razvili smo rješenje "Virtualni štampač" kako bismo pomogli preduzećima koja su se mučila da povežu svoj ERP sa elektronskim fakturisanjem na tipičan način, koristeći API-je. Bez obzira da li je problem bio u nemogućnosti pristupa razvojnom ERP-u ili su njihovi procesi bili prekompleksni za promjenu ili su imali zastarjeli softver, naše rješenje im omogućava da se povežu putem ERP-a bez ikakvih promjena na postojećem softveru.

Prilagođeno fakturisanje

Standardna rješenja za elektronsko fakturisanje možda neće biti prilagođena specifičnim zahtjevima preduzeća sa kompleksnim procesima fakturisanja ili velikim količinama faktura, kojima treba prilagođeno rješenje za unapređenje fakturisanja. Na primer, oni mogu zahtijevati specijalizovane funkcionalnosti kao što su masovno fakturisanje ili specifičan uvoz faktura.

Zbog ovoga smo razvili "Prilagođeno fakturisanje", servis koji uključuje saradnju sa našim razvojnim timom, koji će kreirati prilagođeno rješenje fakturisanja na osnovu specifičnih zahtjeva preduzeća.

Rješenja razvijena za razvojne programere

Rješenja razvijena za krajnje korisnike

Solutions developed for end users

With the gradual implementation of e-invoicing across the globe, businesses required professional e-invoicing programs that were quick to set up, intuitive to use and seamlessly connected with their other existing software.

We developed our powerful web e-invoicing solution to allow businesses to harness the advantages of e-invoicing ____. Our SaaS (Software as a Service) solution is cloud-based to cover the full spectrum of e-invoicing activities and make them accessible anywhere. From creating invoices, transforming them to XML format, sending or receiving them and lastly archiving them, we centralized all e-invoicing processes in a single solution. 

To further streamline their operations, many businesses wanted to fully integrate our e-invoicing solution into their existing software for easier/ automated invoice import and export. We developed a set of APIs to establish connections between our solution and business’s existing software (such as ERPs, CRMs) and with that, automate a huge part of the invoicing process.

We developed our "Virtual printer" solution to help businesses that struggled to connect their ERP to e-invoicing in the typical way, using APIs. Whether they couldn't access their ERP developer, their processes were too complex to change, or they had outdated software, our solution enables them to connect their ERP without making any changes to their existing software.

Standard e-invoicing solutions may not be tailored to the specific requirements of businesses with complex invoicing processes or large invoice quantities, who may need a more customized solution to streamline their invoicing operations. For example, they may require specialized functionalities such as mass invoicing or customized invoice import.

For this reason, we developed "Tailored invoicing”, a service that involves collaborating with our development team, who will create a custom invoicing solution based on the business's specific requirements. 

Solutions developed for software developers

To make establishing ERP connections as quick and low-effort as possible for software owners, we reworked our integration process to the point that our complete e-invoicing solution can be fully integrated within just a few days.

Our integration benefits both the business, with seamless e-invoicing within their framework, and their software provider, who can quickly integrate our solution in just days instead of building their own from scratch.

For software owners who wanted to upgrade their software with e-invoicing ability, but still manage the complete user experience, we developed “Transformation”. This enables them to implement just the component that converts invoice data into an e-invoice hidden behind their UI, while still maintaining full control of their user's experience and skipping the long development cycle.

Some software developers sought to develop their own e-invoicing solutions to fully customize them to their specific requirements. In these instances, we've been able to significantly reduce their development time by providing them with premade APIs to use as building blocks. These APIs allow them to easily construct their custom solution in no time.

Naš cilj je da omogućimo preduzećima da se fokusiraju na svoje glavne aktivnosti, ostavljajući logistiku i pravnu usklađenost nama.

Želite saznati više?

Naš tim stručnjaka tu je da pomogne i uvijek smo spremni da odgovorimo na bilo kakva pitanja koja možda imate. 

Kontaktirajte nas već danas kako biste saznali više o tome kako možemo podržati vaše potrebe fakturisanja.